Haut de pagea

Traduction Am Buchaille Paroles en Français

Voici la chanson "interdiction Am Buchaille" qui Capercaillie faire une belle
version de leur album Crosswinds. On m'a envoyé ces mots par John
Angus Macleod de Gaidhlig Aig Deas, qui les tenait de quelqu'un à un Comunn
Gaidhealach. John Angus a écrit une chanson (Na la \ ithean un bh'ann) pour Karen de
Capercaillie, dont elle diffusée sur Radio nan Gaidheal.
Si quelqu'un whould aime à traduire cela, je voudrais vraiment l'apprécier.
Qu'est-ce qu'un «Gini»?

Craig 1. Och Ochan un Ri \ gh, Gur Tinn un galair un gra \ dh;
chan eil neach air am bi nach saoil Gur seachdain gach la \
Gun s 'd'bhrist e mo chri \ dh pistolet d 'sgaoil e mo cuislean sHLA \ int'
Bhith 'g amharc annonce dhe / IDH, un gheug, un bhroillich ghil bha \ in, ghil bha \ in.
2. Nam faiceadh 'si' ge de tu / irigh, madainn chiu \ au CHEO \
le Maise da re / ir ni \ ceudan mhealladh 'nan do \ IGH -
Gur binne ne bheul na teudan fhidheall ri ceo \ l,
'S nach Truagh LEAT mi' d dhe / IDH leam FHE / dans l'air cnocan ri bro \ n, ri bro \ n.
3. 'S MA / id thu air sra \ id, un GHRA \ IDH, Gini de biodh' nad pho \ c,
Est-o \ l mo dheoch-sla \ int 'gach un \ it un suidh thu Ma'an BHO \ e,
un fialaidh Cridhe de geal, eutrom aighearach o \ g,
'S Gur Milis leam FHE / h dans beul O'N tigeadh un ceo \ l, un PDG \ l.
4. A bhuachaille bha \ in, ma est un \ malade LEAT labhairt air thu \ s,
'S ann LEAT-sa gun da \ il mo la \ mh ma thig thu rium DLU \ e;
Is Truagh mar a ta \ nach d'tha \ RAIDH mis 'Agus tu
Ann un gun eilean tra \ IGH, pistolet ra \ mh, pistolet choite, pistolet Stiu \ ir, pistolet Stiu \ ir.

Am Buchaille Paroles effectuées par Capercaillie sont la propriété et le copyright des auteurs, artistes et labels. Vous devriez noter que les paroles de Am Buchaille effectuées par Capercaillie ne sont fournies qu'à des fins éducatives et si vous aimez la chanson, vous devriez acheter le CD sur le site officiel de l'auteur


Quelle est la signification de Am Buchaille paroles?